İkinciyeni.com

Yenilink Sözleşmesi

YENİLİNK UYGULAMASI KATILIM TAAHHÜTNAMESİ 1- Yenilink uygulaması (bundan sonra “Yenilink” olarak anılacaktır) ikinciyeni.com tarafından düzenlenmekte olup, işbu Yenilink Uygulaması Katılım Taahhütnamesi’nde (bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır) belirtilen usul ve esasların sağlanarak link paylaşımında bulunan “bireysel üye” statüsünde üyeye (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır) kazanç sağlayan bir uygulamadır. Buna göre, açık artırma ve/veya hemen-al’da satışa sunulan araç/lar’ın (bundan sonra “Araç” olarak anılacaktır) ilanında yer alan yenilink butonuna basılmasının ardından, Üye’nin profilinde yer alması gereken zorunlu bilgileri doldurmuş ve Taahhütnameyi onaylaması kaydıyla, Üye, ikinciyeni.com tarafından üretilen linki farklı platformlarda paylaşabilecektir. Üye’nin bu paylaşımı sonrasında, link alıcısının ikinciyeni.com’a bireysel üye olarak linkte yer alan Araç’ı satın alması ve noter satış işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Noter satış işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 30 (otuz) günün sonunda ikinciyeni.com ve/veya Araç alıcısı tarafından Araç’ın satışına ilişkin iptal/iade süreci başlatılmamış olması halinde, Üye, Yenilink kapsamında her bir Araç için https://ikinciyeni.com/yeni-link paylaşıldığı gün ki ikinciyeni.com web sitesinde duyurulan güncel bedele hak kazanacaktır. 2- Tüm koşulları sağlasa bile, Üye, her hâlükârda bir gün içerisinde noter satışı gerçekleştirilmiş Araç/lar kapsamında maksimum 5.000.-TL, bir takvim ayı içerisinde ise noter satışı gerçekleştirilmiş Araç/lar kapsamında maksimum 15.000-TL kazanç sağlayabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 3- Üye, Yenilink uygulaması kapsamında elde edebileceği bedellerin takibini “Garajım” sekmesinde yer alan “Yenilink” sekmesinden takip edebildiğini beyan eder. Buna göre, Üye paylaştığı link ile alakalı dört farklı aşama görecek olup, bu aşamalar aşağıda tarif edildiği anlamları ifade eder: Geri sayım bekleyen bedel: Noter satış işlemleri tamamlanmış ancak satış işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 30 gün geçmemiş Araç/lar’ın linkinin paylaşımından doğabilecek bedeli, Aktarılabilir bedel: Noter satış işlemleri tamamlanmış ve 30 gün geçmiş, iade/iptal süreci ve/veya yasal bir yola başvurulmamış olan ilgili Araç/lar ile alakalı olarak Üye’nin talepte bulunması gereken bedeli, Aktarım onayı bekleyen bedel: Aktarılabilir statüsüne geçmesi nedeni ile Üye’nin hesabına aktarılması için talepte bulunduğu ve ikinciyeni.com’un onayını bekleyen bedeli, Toplam kazançlar: Yukarıdaki tüm süreçleri Taahhütname’ye uygun olarak tamamlaması sebebi ile Üye’nin hak ettiğideceği bedeldir. 4- Toplam kazanç statüsüne geçmiş olan bedel için ikinciyeni.com’un gider pusulası düzenlemesi halinde işbu gider pusulası Üye tarafından imzalanarak ikinciyeni.com'a teslim edilmelidir. ikinciyeni.com'a gider pusulasını ulaştırdıktan sonra ilgili bedel Üye'ye ikinciyeni.com tarafından ödenecektir. Bu kapsamda, Üye, gider pusulasının yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak ikinciyeni.com’a ulaştırmaması halinde, ikinciyeni.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ikinciyeni.com’dan her nam altında olursa olsun hak ve alacak talep edemeyeceğini, gider pusulasının ikinciyeni.com’a ulaştırılmasına ilişkin sorumluluğun bizzat Üye’nin kendisine ait olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5- Üye, ilgili linkin alıcısının ve linkte belirtilen Araç’ın sahibi olan kişinin de “bireysel üye” statüsünde olup, gerçek kişi olması gerekmektedir. Bu durumun ilgili bedelin, toplam kazanç statüsüne geçene kadarki dönem boyunca geçerliliğini koruması gerektiğini, aksi takdirde Yenilink kapsamında Üye herhangi bir hak edişe ulaşamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yenilink’e tüzel kişiler katılamayacağı gibi, kurumsal üyeler de katılamamaktadır. 6- Geri sayım bekleyen bedel, aktarılabilir bedel statüsüne geçtikten sonra, aktarım onayını Üye başlatması gerekmektedir. Aktarılabilir bedel statüsüne geçtiği halde, bedelin kazanıldığı ilgili takvim yılı içerisinde aktarım onayı sürecinin Üye tarafından başlatılmaması halinde ilgili bedel geçerliliğini kaybedecektir. Bu halde, Üye ikinciyeni tarafından her ne nam altında olursa olsun bir hak ve alacak talep edemeyeceğini bildiğini, ikinciyeni.com’un buna ilişkin herhangi bir hatırlatma, bildirim yapma yükümlülüğünün de bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede belirtilen süre ikinciyeni.com tarafından herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak değiştirilebilir. 7- Üye ile linkin alıcısı ve/veya Araç alıcısı aynı kişiler olamaz. 8- Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi çalışanları, Garenta Ulaşım Çözümleri Anonim Şirketi çalışanları, Yenilink’e gerek link oluşturarak paylaşan Üye, gerek link alıcısı, gerekse Araç alıcısı olarak katılamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde geçmişe dönük olarak Yenilink hakedişleri ikinciyeni.com tarafından iptal ve iade talep edebileceğini Üye bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9- Arızi kazançlar için 2024 yılında uygulanacak istisna limiti 200.000 TL olup, bu tutar her yıl ilgili kurumlar tarafından arttırılmaktadır. Üye’nin bu tutarı aşan arızi kazançların gelir vergisi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Üye, bu ve bunun gibi vergisel yükümlülüklerini bildiğini ve usulüne uygun olarak yerine getireceğini, buna ilişkin ikinciyeni.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 10- Alıcı’ya iki farklı Üye tarafından link paylaşılması ve işbu Taahhütname’de belirtilen şartların oluşması halinde, Alıcı’nın ilk açtığı link üzerinden yapacağı işlemler kapsamında Alıcı’nın açtığı ilgili linki paylaşan Üye hak ediş sürecine geçecek olup, diğer Üye herhangi bir talepte bulunamaz. 11- Üye’nin paylaştığı link üzerinden satış işlemleri sürecinin yürütülmesi ve bu Taahhütname’de belirtilen diğer şartların sağlanması halinde Üye Yenilink kapsamında hak edişi olacağını bilmektedir. Alıcının linkten ayrılarak farklı bir şekilde aynı aracı alması halinde Üye hak ediş elde edemeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 12- Üye tarafından oluşturulan linklerin açılabilir olduğu süre sınırlıdır. Buna göre, ikinciyeni.com’un takdirinde olmak üzere, linkte yer alan aracın herhangi bir neden olsun veya olmasın yayından kaldırılması, aracın eklendiği açık artırma veya hemen al listesinin değiştirilmesi veya aracın satış kararının değişmesi sonucunda link geçerliliğini kaybedecektir. Bu halde Üye’nin paylaştığı link sebebi ile Üye herhangi bir hak edişi oluşmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 13- Yenilink’in tüm hakları ikinciyeni.com’a aittir. Yenilink ile ilgili hizmetler ikinciyeni.com ve program ortakları tarafından sağlanmakta olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. İşbu Yenilink’in koşulları Site’de duyurulacak olup, ikinciyeni.com’un söz konusu koşulları tek taraflı ve önceden duyurmaksızın değiştirme hakkı saklıdır. 14- Üye, üyeliğinin iptali veya üyelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle ikinciyeni.com tarafından feshedilmesi veya askıya alınması nedeni ile ikinciyeni.com’dan Yenilink kapsamında oluşan bedellerle ile ilgili herhangi bir talepte bulunamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 15- Üye’nin Yenilink kapsamındaki kazanımı veya kazandığı hak edişleri için hile yaptığı veya suistimalin tespiti halinde Üye herhangi bir hakediş kazanamayacağı gibi yüklenmiş olan hakedişleri de ikinciyeni.com tarafından silinebilir ve/veya geri iade talep edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 16- ikinciyeni.com, Yenilink herhangi bir neden gösterilmeksizin durdurulabilir veya sona erdirebilir. Yenilink şartlarını ve Yenilink kapsamındaki kazanç tutarlarını değiştirebilir, Yenilink’e katılım için ücret talep edebilir, dilediğinde Yenilink’e başka bir firma veya iş ortaklarına devredebilir veya başka programlarla birleştirebilir. 17- Üye, Yenilink ve Taahhütname’ye dair tüm uygulama ve kuralları okuyup, anladığını, kabul ettiğini beyan eder.