İkinciyeni.com

Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu sözleşme, www.ikinciyeni.com adresinde faaliyet gösteren Çelik Motor Ticaret A.Ş. ile Site’ye üye olan Üye arasında, üyenin www.ikinciyeni.com alan adlı internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kendi iradesi ile yaptığı üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, Site'ye üye olmakla, “Sözleşme”nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu üyelik sözleşmesinde ikinciyeni.com ve Üye ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2.TANIMLAR

İş bu sözleşmede belirtilen;

ikinciyeni.com          : Çelik Motor Ticaret A.Ş.’yi,

Üye                             : Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Site                             : www.ikinciyeni.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

Araç/lar                     : ikinciyeni.com tarafından Site’de satışa sunulan her marka ve model kullanılmış motorlu kara nakil taşıtını,,

Açık Artırma             : Araçların, belirli bir başlangıç fiyatıyla ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulduğu ve süre sayacının sıfırlandığı anda açılış fiyatını geçmesi ve Açık Artırmanın ikinciyeni.com tarafından onaylanması kaydıyla en yüksek teklif bedelini verenin, aracı son teklif bedeli üzerinden satın alma hakkı kazandığı bedel artırmalı Açık Artırma sistemini,

Kesin Satışlı Sistem : Açık Artırma sistemi içerisinde opsiyon olarak sunulan, araç özelinde en yüksek teklif bedelini veren Üye’nin satıcı müşteri onayı gerekmeksizin satın alma hakkı kazandığı bedel artırmalı Açık Artırma sistemini,,

Minimum Fiyat Sistemi: Açık Artırma sistemi içerisinde opsiyon olarak sunulan, araç özelinde belirlenmiş en düşük satış bedelinin, Açık Artırma’da gelen teklifler sonucunda aşılması ve satıcı müşterinin de Site’de belirtilen süre içerisinde araç satışına onay vermesi halinde aracı satışa konu eden sistemi,

 

Süre Uzatmalı Açık Artırma : ikinciyeni.com tarafından belirlenen Açık Artırma süresinin sonunda, teklif geldikçe süre sayacının her bir teklif veren Üye için ikinciyeni.com’un belirlediği süre kadar geri alınarak Üye/ler’e yeni bir teklif sunabilmek için ek süre sağlayan sistemi,

 

Hemen-Al                  : Araçların, belirli bir başlangıç fiyatıyla ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulduğu ve bu süre içerisinde herhangi bir zamanda belirlenen fiyata ilk teklif bedelini veren üyenin aracı satın alma hakkı kazandığı satın alma sistemini,

Otomatik Teklif        : Site’de satışa sunulmuş olan Araçlar için Üye’nin tamamen kendi iradesiyle belirlemiş olduğu maksimum teklif tutarını, Site’de yer alan ve teklif ekranında bulunan “Otomatik Teklif” alanına girmek suretiyle, Üye’nin belirlemiş olduğu teklif üst limitine kadar otomatik olarak kademeli teklif arttırım imkanını Üye’ye sunan sistemini,

Sadakat Programı   :ikinciyeni.com tarafından hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik geliştirilmiş olan                                  

                                ve Üye’nin ikinciyeni.com’da yapacakları işlemler karşılığında ikinciyeni.com tarafından                                         

                                belirlenen bir kat sayı ile çarpımı sonucunda puan kazanacakları ve kazanılan puanların barem                                   

                                 karşılığına gelen yüzdesel indirimleri ise ikinciyeni.com’un belirteceği hizmetlerde                                                        

                                harcayabilecekleri bir programı,

 

Puan                          : Sadakat Programı kapsamında Üye’nin Site üzerinde yapacağı işlemler kapsamında,                                                 

                                 ikinciyeni.com’un belirlediği ölçüde kazanacakları finansal faydayı (puan hesaplanma yöntemi                                     

                                 ve Üye’nin harcayabileceği alanlar ikinciyeni.com tarafından Site’de duyurulacaktır)

 

 ifade eder.

 

 

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Araçların ikinciyeni.com tarafından Site’de online olarak internet üzerinden Açık Artırma ve/veya Hemen-Al yoluyla satışa sunulmasına dair usul ve esaslar ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu sözleşme, Site’de yapılacak olan ve Üye’nin katıldığı/katılacağı tüm Açık Artırma ve/veya Hemen-Al işlemleri açısından hüküm ifade eder.

 

4. ikinciyeni.com’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ikinciyeni.com, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suiistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak ikinciyeni.com, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üye’nin Site’ye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

4.2. ikinciyeni.com güvenlik nedeniyle Üye'nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

4.3. ikinciyeni.com önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.

4.4. ikinciyeni.com dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.5. ikinciyeni.com, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, işleyiş, Açık Artırma veya Hemen-Al şartlarında değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Bu değişiklikler, sonuca etki etmemek şartıya Açık Artırma süreçleri devam ederken ihtiyaca bağlı şekilde anlık olarak da yapılabilecektir.  Üye, işbu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.

4.6. İşbu sözleşme ikinciyeni.com’un Açık Artırma yapacağı, Hemen-Al sistemi ile satış yapacağı, Açık Artırma, Hemen-Al ve/veya araç adedi ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle ikinciyeni.com’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

 

5.ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe, hizmetlere ve Açık Artırma ve/veya Hemen-Al şartlarına ilişkin ikinciyeni.com tarafından açıklanan/ açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

5.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal ikinciyeni.com’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. ikinciyeni.com’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

5.3. Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde ikinciyeni.com’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.6. Üye, başka üyelerle birlikte anlaşmalı olarak teklif vermeyeceğini, diğer üyelerle birlikte danışıklı olarak Açık Artırma’ya katılmayacağını, Site'deki teklifleri veya Açık Artırmaları takip eden ya da teklif veren özel program ve yazılımları kullanmayacağını, başka şekilde Site'deki Açık Artırmaları kötüye kullanmayacağını, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve ikinciyeni.com’un ve üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

5.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını aksi durumun ikinciyeni.com tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini, verdiği tekliflerin ve/ veya katıldığı ve/veya kazandığı Açık Artırma/lar’ın veya Hemen-Al yoluyla yapmış olduğu satın almaların iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

5.8. Üye, Site’den araç satın alma hakkı kazanması halinde işbu hakkı yalnızca ikinciyeni.com’un onay vermesi halinde başka bir üyeye devredebilir. Bu hüküm, ikinciyeni.com bakımından herhangi bir taahhüt anlamına gelmemekte olup ikinciyeni.com’un bu taleplere onay vermeme hakkı saklıdır. Üye, ikinciyeni.com tarafından hak devrine onay verilmemesi durumunda işbu Sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir.

5.9. Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, Site'nin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

5.10. Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

5.11. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgilerden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan ikinciyeni.com sorumlu değildir.

5.12. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer üye ve internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve ikinciyeni.com’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. ikinciyeni.com bu sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında ikinciyeni.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu web sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve ikinciyeni.com’un izni dışındadır.

5.13. Üye, kendi nam ve hesabına Üye’ye hak ve yükümlülük doğuracak şekilde, açık artırma ve/veya hemen-al sistemi ile araç satın almak veya ikinciyeni.com tarafından sağlanan diğer hizmetlerin satın alınması için ad-soyad, elektronik posta ve cep telefonu bilgisini paylaşacağı kişiyi ikinciyeni.com üyelik hesabına alt kullanıcı olarak yetkilendirebilir. Bu durumda, Üye’nin yetkilendirdiği kişi tarafından ikinciyeni.com’da yapılacak her bir işlemden Üye’nin kendisinin bizzat sorumlu olduğunu, işbu işlemlerin Üye’yi bağlayıcı kıldığını bildiğini, sistem ve hesap güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olduğunu, işbu alt kullanıcı tarafından yapılabilecek işlemlere yönelik herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini Üye kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. Üye, kendi nam ve hesabına Üye’ye hak ve yükümlülük doğuracak şekilde üyeliğine alt kullanıcı tanımlaması halinde, işbu alt kullanıcıya ait olan kişisel verileri (ad-soyad, elektronik posta ve cep telefonu bilgisini) iletmeye yetkili olduğunu, işbu kişisel verileri usulüne uygun olarak elde ettiğini ve ikinciyeni.com’a aktardığını, ikinciyeni.com’un işbu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı bizzat karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. AÇIK ARTIRMA ve HEMEN-AL

6.1. Açık Artırmaya ve/veya Hemen-Al işlemine sadece hukuken bağlayıcı işbu sözleşmeyi Site’ye üye olmak kaydıyla onaylayan ve sözleşmede belirtilen şartlara haiz üyeler, sözleşmede belirtilen teminatı vermek kaydıyla katılabilecektir. Üyelik ve katılım için 18 yaşının tamamlanmış ve reşit olunması şarttır.

6.2. Site’de Açık Artırma veya Hemen-Al yoluyla satışa sunulacak araçlar, ikinciyeni.com’un mülkiyetindeki ve/veya ikinciyeni.com ile akdetmiş olduğu sözleşme kapsamında kendi mülkiyetindeki veya mülkiyete sahip olmamakla beraber usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekâletnameye dayanarak vekâleten işlem yapan kişilerin ikinciyeni.com tarafından Site’de satışını isteyen müşterilerin araçlarıdır. Araçlar, Site’de eş zamanlı veya farklı zamanlarda ayrı ayrı satışa sunulacaktır. Bununla birlikte, ikinciyeni.com’un takdirinde olmak üzere, satışa sunulan bazı Araçlar, aynı anda hem Açık Artırma’da hem de Hemen-Al’da satışa sunulabilir.  Site’de ikinciyeni.com tarafından ilan edilecek Açık Artırma gün ve saatine kadar veya Hemen-Al ilanının açılmasından önce teklif verilemez.

6.3. ikinciyeni.com, Açık Artırma’nın ve/veya Hemen-Al yoluyla satışın yapılıp yapılmaması hususunda serbesttir. Açık Artırma ve/veya Hemen-Al ilanı, ilan edilen saatten önce sebep göstermeksizin ve Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ikinciyeni.com tarafından iptal edilebilir. Açık artırmanın ve/veya Hemen-Al ilanının iptal edilmesi nedeniyle Üyeler tarafından ikinciyeni.com’dan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

6.4. Üyeler’in internet bağlantı ve bağlantı hızları, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve mobil uygulamada oluşabilecek sair aksaklıklardan ikinciyeni.com sorumlu olmayıp, Üye hiçbir itiraz ve talepte bulunamaz.

6.5. Araçlar, Site’de Açık Artırma ve/veya Hemen-Al için yayınlandığı andan itibaren Açık Artırma ve/veya Hemen-Al ilanı süresince, ikinciyeni.com tarafından belirlenerek Site’de duyurulacak olan adreslerde, ikinciyeni.com mesai saatleri içerisinde Üyeler tarafından görülebilir. Üye araca teklif vermekle; Araç’ın ekspertiz açıklamasını ve ikinciyeni.com tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

6.6. Araçlar’ın ekspertiz bilgileri ve fotoğrafları Site’de yer almakta olup, araç çalışır ve halihazır mevcut durumları ile satışa sunulduğundan Üye’nin araca ilişkin bu bilgiler ile araç ile ilgili resmi kayıtlar dahil her türlü incelemeyi yaparak Açık Artırmaya ve/veya Hemen-Al sürecine katıldığı kabul edilmektedir. Satışa konu araçlar ekspertiz raporuna uygun, olduğu gibi mevcut fiili ve hukuki durumları ile satışa çıkarılmıştır; şöyle ki Üye, ikinciyeni.com tarafından Site’de sergilenen Araç/lar/ın KM bilgisinin, Site’de yayınlanan KM bilgisinden 500 KM’ye kadar artış gösterebileceğini ve buna bağlı olarak ikinciyeni.com’un Araç/lar/ın yakıt seviyesine ilişkin hiçbir taahhüdü bulunmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.  Üye, aracın ekspertiz raporunda belirtilen hususlar ile ilgili olarak ikinciyeni.com’a karşı araçta eksiklik, ayıp vs. sebeplerden dolayı herhangi bir itiraz, şikayet, iptal, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, aracın adına tescil edilerek kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 7 gün veya 500 KM (hangisi önce dolarsa) içerisinde aracı kontrol ve muayene etmekle yükümlüdür. Araçta ekspertiz raporunda yer almayan arıza/sorunun bulunması durumunda üye arıza/sorunu, aracın adına tescil edilerek kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 7 gün veya 500 KM (hangisi önce dolarsa) içerisinde, ikinciyeni.com’a ulaşacak şekilde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde ikinciyeni.com’a ulaşacak şekilde yazılı olarak bildirilmeyen/ulaşmayan arıza/sorunlardan dolayı ikinciyeni.com’un iade yükümlülüğü bulunmamaktadır. ikinciyeni.com’a yapılacak bildirimlerin ulaşmasının ardından iddianın yerinde olup olmadığı konusunda tarafların ortak mutabakatı ile belirlenecek bağımsız bir ekspertiz firmasından rapor alacaktır. Üye’nin iddiasının bağımsız ekspertiz firmasının raporu ile ispatlanması ve aracın satıldığı mevcut haline uygun olarak iade edilmesi kaydıyla, araç ikinciyeni.com tarafından iade alınarak Üye’nin ödemiş olduğu satış bedeli ve belgelenmek kaydıyla resmi alım satım masrafı Üye’ye iade edilecektir. İade nedeniyle ikinciyeni.com’dan faiz de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmaksızın başkaca hiçbir ad altında hak ve alacak talep edilemez. Bağımsız ekspertiz firmasının tanzim edeceği rapora taraflar itiraz edemez. İadeden kaynaklanan alım satım masrafları ikinciyeni.com’a aittir. Üye, aracı ikinciyeni.com tarafından belirlenecek adrese iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca olağan kullanımdan kaynaklanan eskimeler haricinde araçta hasar oluşmuş olması durumunda, ikinciyeni.com aracı iade almakla yükümlü değildir. İade alım yükümlülüğü, aracın alıcı Üye adına kayıtlı olması kaydıyla geçerli olup, aracın satılması/el değiştirmesi durumunda ikinciyeni.com aracı iade almakla yükümlü değildir. Satın Alınan Araçla ilgili iade dışındaki diğer başvuru ve Garanti talepleri ikinciyeni.com tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek işleme alınacaktır.

6.7. Araç’ın Açık Artırma’da ve/veya Hemen-Al yoluyla satışa sunulduğu mevcut kilometre itibarıyla gelmiş veya gelecek periyodik servis bakımlarından (ekspertiz raporlarında belirtilsin veya belirtilmesin) Üye sorumlu olup, ikinciyeni.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, bu nedenle ikinciyeni.com’dan herhangi bir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

6.8. ikinciyeni.com tarafından ayrıca Tramer kaydı sorgulaması yapılmamakta olup, ikinciyeni.com’un bu konuda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durum araç satışından sonra yansıyan Tramer hasara kayıtları için de geçerlidir.

6.9. Açık Artırma’da teklifler Site’de Üye kullanımına sunulmuş teklif butonları aracılığıyla yapılacaktır. ikinciyeni.com teklif sıklığı ve miktarlarını göz önünde bulundurarak Açık Artırma esnasında teklif butonunu dilediği tutarlarda güncelleme hakkına sahiptir. Üye teklif butonu üzerinde yazan tutarlara teklif butonuna basmadan önce dikkat etmekle yükümlü olup iletmiş olduğu teklifiyle bağlı olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, mevcut teklifinin üzerinde teklif verme hakkına sahip olup teklifini Açık Artırma süreci boyunca başka bir teklif verilmesini beklemeksizin dilediği zaman ve dilediği kadar artırabilir. Açık Artırma’da aynı tutarda teklif verilmesi durumunda, teklif verme sırasına göre ilk artıran Üye’nin teklifi geçerli sayılacaktır.

6.10. Üye’nin Açık Artırmaya iştiraki ve/veya Hemen-Al yoluyla satın alma talebinde bulunması Açık Artırma ve/veya Hemen-Al konusu araç/araçları alma iradesini göstermekte olup, Üye Açık Artırmada vermiş olduğu teklif ve Hemen-Al yoluyla yaptığı satın alma talebi ile bağlıdır ve teklif veya talebi geri alınamaz.

6.11. Üye, Otomatik Teklif sistemi üzerinden iletmiş olduğu bedel ile bağlıdır. Otomatik Teklif sistemi Üye’lerin faydasına olacak şekilde işlemekte olup Üye’nin iletmiş olduğu maksimum bedele kadar teklifleri kademeli olarak arttırmaktadır. Bu sebeple Üye, Otomatik Teklif olarak ilettiği maksimum bedel ve/veya altında kalan tüm teklifler bakımından sorumlu olacaktır, Üye bu durumu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşmede Otomatik Teklif, manuel teklif ile aynı sonuçları doğurmakta olup, Üye’nin Madde 6.14 hükümleri doğrultusunda cayma hakkı bulunmamaktadır. Otomatik Teklif, Üye’ye seçimlik olarak sunulmuş bir imkan olup Üye bu imkanı kullanmama hakkına sahiptir. Otomatik Teklif sistemi Üye’lerin aynı bedel üzerinden teklif sunmasına imkan vermemektedir, bu sebeple girilen tüm Otomatik Teklif’ler birbirilerinden farklı bedellerde olmalıdır. Üye, daha önce başka bir Üye tarafından girilen Otomatik Teklif ile aynı veya girilen Otomatik Teklif’den düşük bir Otomatik Teklif belirleyemeyecektir.

6.12.Satışa sunulan bazı Araç/Araçlar, ikinciyeni.com’un takdirinde olmak üzere aynı anda hem Açık Artırma’da hem de Hemen-Al’da satışa sunulabilir. Üye, bu Araç/Araçlar için Açık Artırma’ya katılarak teklif verebileceği gibi, bu Araç/Araçlar’ın Hemen-Al fiyatını ödemeyi beyan ederek, satınalma isteğini ikinciyeni.com’a ulaştırabilir. İşbu 6.12. madde özelinde bu tip Araç/Araçlar’a özgü satış yöntemine ilişkin kurallar belirlenmiştir. ikinciyeni.com, bu şekilde satışa sunulan Araç/Araçlar için Açık Artırma ve Hemen-Al’da farklı fiyat uygulaması yapabilecek olup, Açık Artırma ve Hemen-Al fiyatının eşit olacağına dair bir taahhüdü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, aynı anda hem Açık Artırma’da hem de Hemen-Al’da Araç/Araçlar’ın satışa sunulması halinde, satıcı, satışa sunulacak Araç/Araçlar’ın Hemen-Al fiyatını ikinciyeni.com’a Açık Artırma başlamadan önce bildirmekle yükümlü olup, Açık Artırma süresince bu fiyatta herhangi bir değişiklik yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu şekilde satışa sunulmuş Araç/Araçlar için Otomatik Teklif’de sunabilir. Bu halde Üye işbu sözleşmenin 6.11 maddesinde yer verilmiş olan düzenlemelere aynen tabiidir ve ayrıca Otomatik Teklif bedeli, Hemen-Al bedelinden daha yüksek olamaz. Bu şekilde satışa sunulmuş Araç/Araçlar’ı Minimum Fiyat Sistemi’ne ikinciyeni.com kendi takdirinde olmak üzere dahil edebilir. Hemen-Al fiyatı ile satınalma isteğini beyan eden Üye bulunmaması ve Minimum Fiyat’a da ulaşmayan Açık Artırma teklifleri için söz konusu Araç/Araçlar’ın satışa konu edilip edilmeyeceği ikinciyeni.com’un takdirindedir. Bununla birlikte, Minimum Fiyat sistemine dahil olan Araç/Araçlar’da Açık Artırma yöntemi ile teklif edilen bedelin Minimum Fiyat’a ulaşması ve bu ana kadar herhangi bir Üye’nin de halihazırda Hemen-Al yolu ile Araç’ı satın almak istediğini beyan etmemesi halinde, ikinciyeni.com işbu Araç’ı Hemen-Al sisteminden kaldıracak olup, söz konusu Araç’ın Hemen-Al fiyatı bulunmayacağını ve satınalma teklifini ancak Açık Artırma sistemine dahil olarak iletebileceğini bildiğini Üye kabul eder. Böyle bir durumda, Üye, Hemen-Al fiyatı ile satınalma isteğini beyan edeceğinden bahisle ikinciyeni.com’dan herhangi bir hak, bedel talep edemez. Hem Açık Artırma hem de Hemen-Al’da eş zamanlı satışa sunulmuş olan Araç/Araçlar’ın Açık Artırma fiyatından daha fazla olan Hemen-Al fiyatının Üye tarafından teklif edilmesi ve ikinciyeni.com tarafından onaylanması halinde, Açık Artırma’nın bitiş süresine ve/veya Üye/Üyeler tarafından yapılan diğer Açık Artırma tekliflerine bakılmaksızın Araç/Araçlar yayından kaldırılacaktır. Bu durumda, Araç/Araçlar’ın satın alma hakkını kazanmayan ve fakat Açık Artırma ile teklif veren Üye ikinciyeni.com’dan herhangi bir hak, bedel, alacak, tazminat vb talep edemeyecektir. Ancak bu halde Üye’nin Açık Artırma’ya girmek için ödediği teminat (provizyon) işbu sözleşme şartlarına uygun olarak ikinciyeni.com tarafından iade edilecektir. Açık Artırma ile teklif edilen bedel, Hemen-Al bedelinden daha fazla olamaz. Üye, bu yöntem ile satışa sunulan Araç/Araçlar’ın satışına ilişkin olarak, işbu maddede de belirtilen tüm hususları bildiğini ve bu maddede yazmayan hususlar için ise Üye’nin satınalmayı tercih ettiği usule göre işbu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan düzenlemelerin aynen uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.13. İşbu Sözleşme’de Süre Uzatmalı Açık Artırma süreçleri özelinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile her Açık Artırma veya Hemen-Al satışları, ilan edilen sürenin dolması ile birlikte sona erecektir. Kesin Satışlı Açık Artırma süresinin sonunda araç, ikinciyeni.com tarafından belirlenmiş olan açılış fiyatını geçmesi ve Açık Artırma’nın ikinciyeni.com tarafından onaylanması kaydı ile en yüksek bedeli verene satılacaktır. Açılış fiyatını geçmeyen araç satılmaz. Minimum Fiyatlı Sistem’de araca verilen tekliflerin minimum fiyatı bulmaması halinde aracın satışa konu edilip edilmeyeceği veya Süre Uzatmalı Açık Artırma sürecine geçilip geçilmeyeceği ikinciyeni.com’un takdirinde olacaktır. Süre Uzatmalı Açık Artırma sürecinde, iletilen son teklif sonrası süre sayacının ne kadar geriye alınacağı ve geri alınma tekrar sayısını belirleme hakkı ikinciyeni.com’dadır. (Örn: ikinciyeni.com Süre Uzatmalı Açık Artırma’da son 30 saniyenin içerisinde gelecek 5 teklif için sayacın yeniden 30 saniyeye yükseltilmesine karar verebilecek olup süre ve teklif sayısını belirlemede yegane yetkili ikinciyeni.com’dur).  Bu süreç Açık Artırma Sistemi kurallarına tabidir. Belirtilen fiyatlar KDV dahil peşin satış fiyatıdır, hizmet bedeli ise Üye’ye ayrıca iletilecektir.  Hemen-Al yolu ile satış yapılması durumunda Araçlar, “Hemen-Al satış fiyatı” ile ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulacak ve herhangi bir zamanda ikinciyeni.com tarafından belirlenen fiyata ilk teklif bedelini verene satılacaktır. Belirtilen fiyatlar KDV ve hizmet bedeli dahil peşin satış fiyatıdır.

6.14. Açık Artırma sonuçlanmış olsa dahi, Açık Artırma sonucunun kesinleşmesi her koşulda ikinciyeni.com’un onaylaması şartına bağlıdır. Açık artırma bitikten sonra kazanan Üye, ikinciyeni.com veritabanı kayıtlarına dayanarak ikinciyeni.com tarafından belirlenir. Açık Artırma sonucu, kazanan Üye’ye e-mail vasıtasıyla bildirilecektir. Onay e-mail’i gönderilmemesi durumunda Açık Artırma onaylanmamış sayılır ve Üye aracı satın almaya hak kazanamaz. Üye’nin üyelik işlemi esnasında belirttiği e-mail hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin Üye’ye ulaştığı kabul edilir. Üye, işbu hususa itiraz edemez.

Hemen-Al yoluyla araç satın alan Üye’ye e-mail vasıtasıyla bildirim yapılarak Onay e-maili gönderilecektir. Onay e-mail’i gönderilmemesi durumunda Hemen-Al satışı onaylanmamış sayılır ve Üye aracı satın almaya hak kazanamaz. Üye’nin üyelik işlemi esnasında belirtiği e-mail hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin Üye’ye ulaştığı kabul edilir. Üye, işbu hususa itiraz edemez.

6.15. Üye’nin Açık Artırmayı kazanması veya Hemen-Al yoluyla araç satın alması halinde ve ikinciyeni.com tarafından Açık Artırmanın veya Hemen-Al işleminin onaylanması durumunda, teminat tutarı Üye tarafından herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ikinciyeni.com hesabına yatırılacak olup Üye, Açık Artırmanın veya Hemen-Al işleminin sonuçlanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde kalan satış tutarının tamamını, noter işlem ücretlerini ve satış işlemi hizmet bedelini, Çelik Motor Ticaret A.Ş.’nin aşağıda belirtilen banka hesaplarından herhangi birine yatırmakla yükümlüdür.

ALTERNATİFBANK  - TR20 0012 4000 0000 0094 4022 85

AKBANK                   - TR77 0004 6007 9888 8000 1267 61

Araç/lar/ın Üye adına devir ve tescili ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve yükümlülükler Üye’ye aitir. Satış hizmet bedelinin araç bedeli ve noterlik ücreti ile beraber yatırılmaması halinde Araç satışı iptal edilecek olup ilgili hizmet bedeli tutarı kredi kartından tahsil edilecektir. Üye’nin, yukarıda belirtilen tüm bedelleri yatırmasına rağmen noter huzurunda yapılan devir işlemi öncesinde satış işleminden cayması halinde, teklifinde iletmiş olduğu Araç bedelinin %5’i oranında hizmet bedeli kendisinden tahsil edilecektir. İşbu bedel ikinciyeni.com’a iletilen bedelin içerisinden mahsup edilecek olup Üye bu duruma itiraz etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve beyan eder. Bu hizmet bedeli içerisinden varsa ödenmiş olan provizyon bedeli mahsup edilecektir.

Üye tarafından Araç satış bedeli için banka ve/veya finans kuruluşlarından kredi kullanılması durumunda, ikinciyeni.com Üye adına kredi tutarını banka ve/veya finans kuruluşlarından tahsil etmeye yetkilidir. Araç satışı peşin ödeme veya Site’de belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı ile ödeme şeklinde yapılmakta olup, banka ve/veya finans kuruluşları tarafından kredinin onaylanmaması durumunda alıcı Üye’nin Açık Artırmadan/satıştan veya Hemen-Al satışından cayma hakkı bulunmamaktadır.

Mülkiyeti üçüncü kişiler üzerinde bulunan araçların Açık Artırma yoluyla satışa sunulması durumunda satıcı, ikinciyeni.com ile imzalamış olduğu “Emanet Alım Sözleşmesi” ile araca ilişkin bedellerin kendi adına ve hesabına alıcı Üye’den tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, ikinciyeni.com’u temsilci olarak atadığını gayrikabili rücu kabul etmiş bulunmaktadır. Alıcı Üye, satış sözleşmesine ilişkin ödemeyi satıcının temsilcisi sıfatıyla ikinciyeni.com’a yapmakla satış sözleşmesi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılacaktır. ikinciyeni.com, Üye’nin işbu maddede yer alan ödeme yükümlülüğünü tamamlamasının ardından 4 (dört) iş günü içerisinde Araç satış işlemlerini tamamlayacaktır.

6.15. Açık Artırma, Açık Artırma’ya konu Araç’ın alıcısını ve satış tutarını belirlemeye yönelik olup, Açık Artırma’nın kazanılması ve ikinciyeni.com tarafından onaylanmış olması, ikinciyeni.com ile Üye arasında satış sözleşmesi kurulduğu anlamını taşımaz, Araç mülkiyetinin Üye’ye geçmesini sağlamaz. Keza, Hemen-Al işleminin tamamlanması ve ikinciyeni.com tarafından onaylanmış olması, ikinciyeni.com ile Üye arasında satış sözleşmesi kurulduğu anlamını taşımaz, Araç mülkiyetinin Üye’ye geçmesini sağlamaz. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, noterler tarafından yapılır. Bu nedenle, Açık Artırmaya veya Hemen-Al işlemine konu aracın satış sözleşmesi, tarafların veya vekillerin bir araya gelmesi suretiyle noter huzurunda akdedilmektedir. Araç satış ve devir işlemlerinin yapılması için Üye’nin bizzat kendisi veya vekili veya yönlendireceği ruhsat sahibi kişi veya vekili ikinciyeni.com tarafından bildirilecek tarihte ve noterlikte hazır bulunacaktır. Üye tarafından talep edilmesi durumunda, işlemlerin süratli olması bakımından ikinciyeni.com’un bünyesinde bulunan Müşavirlik ve satış işlemleri birimi işlemleri takip ederek mümkün olan sürede sonuçlandırabilecektir. Bunun için Üye veya Üye’nin yönlendireceği kişi tarafından noter aracılığıyla ikinciyeni.com’un bünyesinde bulunan Müşavirlik ve satış işlemleri birimini vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Noterlik ücreti ve satış işlemleri hizmet bedeli alıcı Üye’ye aittir.

6.16. Noter satışı ve trafik tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından araç, Site’de yer alan teslimat ekranında Üye’nin seçeceği tarihler içerisinde, aracın bulunduğu adreste (ilan sayfasında belirtilmektedir) alıcı Üye’ye teslim edilecektir. Üye’den kaynaklanan gecikmelerden İkinciyeni.com sorumlu değildir. Noter satışı ve trafik tescil işlemleri sonuçlanmadan araçlar alıcı Üyelere teslim edilmezler. Aracın/Araçların noter satışının tamamlanmasının ardından aracın/araçların alıcı Üye tarafından teslim alınacağı ana kadarki sürede araca/araçlara ilişkin tüm sorumluluk noter satışı yapılan alıcı Üye’de olup ikinciyeni.com’un araçlarda meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı Üye, ikinciyeni.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığına ilişkin bu durumu gayrikabili rücu kabul ve beyan eder. Noter satışı ve trafik tescil işlemleri tamamlanan araca ilişkin olarak Üye’nin seçtiği tarih ile satış işlemlerinin gerçekleştiği tarih arasındaki süreye ilişkin olan otopark hizmet bedeli satış fiyatına dahil olup, noter satışının gerçekleşmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde teslim alınmayan araçlara ilişkin olarak ikinciyeni.com günlüğü 50,00TL+KDV olmak üzere otopark hizmet bedelini Üye’den tahsil edecektir. Bu bedel ikinciyeni.com tarafından piyasa koşullarına göre Site üzerinden güncellenebilecektir. Gecikmenin ikinciyeni.com’dan kaynaklanması halinde işbu maddede yer alan otopark bedeline ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

6.17. Mülkiyeti müşterilere ait araçlar veya mülkiyete sahip olmamakla beraber usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekâletnameye dayanarak vekâleten işlem yapan kişilerin araçları ile ilgili, araç sahibi müşterinin alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya gerek Açık Artırma/satım/Hemen-Al aşamasında gerekse Açık Artırma veya Hemen-Al işlemi sonuçlandıktan sonra satıştan kaçınması/cayması ve/veya vekaletname vermemesi veya vekaletnameyi kısmen veya tamamen iptal etmesi vb. gibi hallerden ikinciyeni.com sorumlu tutulamaz. Bu durumda ikinciyeni.com Açık Artırma veya Hemen-Al işlemi gerçekleşmiş/onaylanmış olsa dahi Açık Artırma’yı veya Hemen-Al işlemini tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Üye, bu sebeplerden dolayı ikinciyeni.com’dan herhangi bir hak, alacak, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunamaz.

 

7. SADAKAT PROGRAMI

7.1. Sadakat Programı’nın tüm hakları ikinciyeni.com’a aittir. Sadakat Programı ile ilgili hizmetler ikinciyeni.com ve program ortakları tarafından sağlanmakta olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. İşbu Sadakat Programı’nın koşulları Site’de duyurulacak olup, ikinciyeni.com’un söz konusu koşulları tek taraflı ve önceden duyurmaksızın değiştirme hakkı saklıdır.

7.2. Üye'nin Site'de üzerinden yaptıkları harcamalar ve işlemlerden, ikinciyeni.com’un Site’de duyurduğu şartların sağlanması halinde Puan kazanacaklardır. Sadakat Programı dahilinde kazanılan Puan’lar Üye’ye verilir. Üye Puan’larını ikinciyeni.com’un izni olmaksızın başka bir Üye’ye aktaramaz, başka bir Üye’nin puanlarıyla birleştiremez. Üye’lik hesabında biriken puanlar nakde çevrilemez, Üye, üyeliğinin iptali, üyelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle ikinciyeni.com tarafından feshedilmesi veya askıya alınması nedeni ile ikinciyeni.com’dan biriken Puanları ile ilgili herhangi bir talepte bulunamaz.

7.3. Üye’nin Puan kazanımı veya kazandığı Puan’ların kullanımı sırasında hile yaptığı veya suistimalinin tespiti halinde Üye herhangi bir Puan kazanamayacağı gibi yüklenmiş olan Puan’lar da ikinciyeni.com tarafından silinebilir.

7.4. ikinciyeni.com gerekli gördüğünde Üye’nin Sadakat Programı’na katılımına son verebileceği gibi, bu Üye’liğe ait Puan’ları silebilir. Bu durumda Üye kazandığı Puan’lar kapsamında geriye dönük ikinciyeni.com’dan herhangi bir maddi-manevi talepte bulunamayacağı bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. ikinciyeni.com, Sadakat Programını herhangi bir neden gösterilmeksizin durdurulabilir veya sona erdirebilir. Sadakat Programı şartlarını değiştirebilir, Sadakat Programı katılım için ücret talep edebilir, dilediğinde Sadakat Programı’nı başka bir firma veya iş ortaklarına devredebilir veya başka programlarla birleştirebilir.

7.6. Sadakat Programı çerçevesinde kazanılan Puan’lar kazanımdan itibaren ilgili takvim yılı içerisinde kullanılmaları zorunludur. Bu süre sonunda kullanılmayan puanlar otomatik olarak silinir. Silinen puanlar ile ilgili Üye’nin ikinciyeni.com’dan herhangi bir hak talebi olamaz. İşbu süre ikinciyeni.com tarafından herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak değiştirilebilir.

7.7. ikinciyeni.com Site’de yapılacak işlemler ve harcamalar sonucunda Üye’nin kazanacağı puan tutarını Site’de ilan edecek olup, ileriye dönük tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

7.8. Sadakat Programı kapsamında kullanılacak Puan’lar, aynı dönemde başkaca kampanya iskontosunun söz konusu olması halinde, yüksek iskonto oranı geçerli olacak olup, ayrıca başka bir kampanya veya program çerçevesinde düşük iskonto oranı ile birleştirilemeyecektir.

7.9. Üye, Sadakat Programı kapsamında sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/ arızalar oluşması durumunda ikinciyeni.com Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin Sadakat Programını durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle ikinciyeni.com’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez. İkinciyeni.com Üye’nin Sadakat Programından kaynaklı haklarını kullanmasından veya kullanamamasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı zarlardan sorumlu tutulamaz ve Üye ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

7.10. Üye, Sadakat Programı’nda ve işbu Sözleşme’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını kabul ettiğini beyan eder.

 

8.TEMİNAT

8.1. Açık Artırma’ya katılmak veya Hemen-Al yolu ile araç satın alabilmek için için teminat verilmesi şart olup, teminat tutarı her bir Açık Artırma veya Hemen-Al işlemi için ikinciyeni.com tarafından belirlenerek Site’de duyurulacaktır. İşbu teminat, Üye’ye ait kredi kartına bloke konulmak suretiyle (provizyon yoluyla) verilecektir. Üye, bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür. Üye, araç satın alması halinde araç bedeli ile provizyon bedelini ikinciyeni.com hesabına ödeyecek olup işbu bedellerin hesaba geçmesi ile kredi kartındaki blokaj kaldırılacaktır. Araç bedeli ve/veya provizyon bedelinin hesaba yatırılmaması halinde ilgili Üye’ye cayma bedeli faturası gönderilecek olup ilgili cayma bedeli kredi kartından tahsil edilecektir.

8.2. Üye’nin Açık Artırma’ya katılmaması veya katılsa da Açık Artırma’da aracı satın almaya hak kazanamaması veya Hemen-Al yoluyla araç satın almaması durumunda kredi kartındaki mevcut blokajın kaldırılması için ikinciyeni.com Açık Artırma’nın neticelenmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili bankaya bildirimde bulunacaktır. Bu süre zarfında Üye mevcut provizyonu iptal etmek isterse, Site üzerinden talebini iletebilir. Blokajın kaldırılması bankanın sorumluluğunda olup, süresi banka uygulamalarına göre değişiklik gösterebilecektir. Üye, bu nedenle ikinciyeni.com’dan hiçbir hak talep edemez.

8.3. Açık Artırma’nın veya Hemen-Al sürecinin tamamlanmasının ardından, Üye’nin Açık Artırma’da aracı satın almaya hak kazanması veya Hemen-Al yolu ile araç satın alması durumunda ve Açık Artırma’nın veya Hemen-Al işleminin ikinciyeni.com tarafından onaylanması durumunda, bahse konu teminat tutarı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ikinciyeni.com tarafından hizmet bedeli olarak tahsil edilecektir Minimum Fiyat Sistemi’nde, teklifin minimum fiyatı aşması veya minimum fiyatın altında kalan teklifin normal süreçte veya Süre Uzatmalı Açık Artırma sonunda araç sahibi müşteri tarafından kabul edilmesi ile satışa onay verilmesi halinde Üye, vermiş olduğu tekliften sorumlu olacak olup, aracı almaktan vazgeçmesi halinde ilgili cayma bedelini ikinciyeni.com’a ödemekle yükümlü olacaktır. Üye’nin birden fazla işlemden cayması halinde, tüm cayma bedelleri ayrı ayrı olmak üzere Üye’den tahsil edilecektir. Ayrıca Üye’nin belirli bir Araç özelinde farklı ihalelerde birden fazla cayma işleminde bulunması halinde ikinciyeni.com’un, ÜYE tarafından gerçekleştirilen mükerrer cayma işlemleri için bir önceki tahsil edilen cayma bedelinin 2 katına isabet eden cayma bedelini tahsil etme hakkı saklıdır. ÜYE bu durumu gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

8.4. Açık Artırma’nın veya Hemen-Al işleminin tamamlanmasından sonra Üye’nin aracı almaktan vazgeçmesi veya tescil için bildirilecek süre içerisinde müracaat etmemesi veya tescil için gerekli belgeleri iletmemesi veya satış ve devir masraflarını yatırmaması veya yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi durumunda ikinciyeni.com Açık Artırma’yı veya Hemen-Al işlemini iptal ederek herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Açık Artırma’nın veya Hemen-Al işleminin tamamlandığı gün içerisinde yapılan iptal işlemleri hariç olmak üzere işlemin tamamlandığı günü takip eden günlerde Üye’nin araç bedelini ikinciyeni.com hesabına aktarmış olmasına rağmen ikinciyeni.com’un aracı satmaktan vazgeçmesi veya tescil için gerekli işlemleri yerine getirmemesi veya yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi durumunda Açık Artırma veya Hemen-Al işlemi iptal edilmiş sayılarak ikinciyeni.com tarafından Site’de duyurulan ve Üye tarafından bahse konu Açık Artırma veya Hemen-Al işlemi kapsamında verilen teminat tutarı kadar bir bedel cezai şart olarak Üye’ye ödenecektir. Şöyle ki, yukarıda açıkça ifade edildiği üzere Açık Artırma ve Hemen-Al süreçlerinin tamamlandığı gün içerisinde yapılan iptal işlemlerinde veya Üye’nin henüz ikinciyeni.com’a henüz ödeme yapmamış olduğu durumlarda ikinciyeni.com bakımından cezai bedel ödeme zorunluluğu doğmamış sayılacaktır. Noter ve vergi dairesi sistemlerinde meydana gelen aksaklıklar ve araç ile ilgili sonradan ortaya çıkan ancak makul süre içerisinde çözümlenecek satışa engel nitelikteki durumlar, ikinciyeni.com’un yükümlülüklerini yerine getiremediği anlamına gelmeyecek olup Üye, satışın gerçekleştirilebilmesi için ikinciyeni.com sitesinde yer alan satış süresine ek olarak ikinciyeni.com’a süre tanıyacaktır. Bu ek süre her hal ve koşulda 7 (yedi) günü geçmeyecektir.

 

9.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1. Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler ikinciyeni.com ve/veya lisans verenlere aittir. Üye, ikinciyeni.com’un yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının Site'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, ikinciyeni.com’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İkinciyeni.com'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye ikinciyeni.com'a ödemekle sorumlu olacaktır.

9.2. ikinciyeni.com'un, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

9.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

9.5. Üye’ler, Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup ikinciyeni.com'un rücu hakkı saklıdır.

 

10.SORUMLULUK

10.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda ve/veya üyenin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine aykırı davrandığının tespiti halinde ikinciyeni.com gerek Açık Artırma veya Hemen-Al süreci başlamadan önce, gerek Açık Artırma veya Hemen-Al süreci esnasında veya Açık Artırma veya Hemen-Al süreci sonuçlanmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin Açık Artırmayı veya Hemen-Al işlemini durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye veya Açık Artırma sonucunu veya Hemen-Al işlemini onaylamamaya yetkilidir. Üye bu nedenlerle ikinciyeni.com’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

10.2. Açık Artırma sonucunun veya Hemen-Al işleminin ikinciyeni.com tarafından onaylanmış olması, ikinciyeni.com tarafından daha sonra tespit edilecek aykırılıklar bakımından, Üye’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. ikinciyeni.com bu nedenle uğradığı zararlarını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

10.3. ikinciyeni.com, Üye’nin sitede yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 

11. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu ,veri tabanı problemleri ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ikinciyeni.com’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; ikinciyeni.com, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince ikinciyeni.com'un yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, ikinciyeni.com'a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için ikinciyeni.com'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde ikinciyeni.com, dilerse işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.

 

12. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

İkinciyeni.com, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından yapacağı değişiklikler ile hizmet kapsamında yapacağı değişiklikler nedeniyle ve ayrıca gördüğü lüzum üzerine Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

 

13. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ

13.1. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve ikinciyeni.com’un Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

13.2. Taraflardan herhangi biri, gerek görmesi durumunda dilediği zaman işbu sözleşmeyi hiçbir sebep göstermeksizin yazılı bildirimde bulunarak 1 gün önel vermek kaydıyla tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Bu takdirde diğer taraf, sözleşmeyi fesheden taraftan haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez. Ancak fesih tarihinden önce tamamlanan Açık Artırma veya Hemen-Al işlemi kapsamında Üye’nin satın almaya hak kazandığı araç olması durumunda Tarafların bu araç ile ilgili sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri devam eder.

13.3. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda ikinciyeni.com, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı Açık Artırma ve Hemen-Al işlemlerini kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye ikinciyeni.com’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. ikinciyeni.com doğmuş/ doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir. ikinciyeni.com, işbu zararlarını Üye’nin vermiş olduğu teminatı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın irat kaydederek tazmin etmeye yetkilidir. Üye, bu hususa itiraz edemez. Üye’nin sorumluluğu teminat miktarıyla sınırlı değildir.

 

14.GİZLİLİK

Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında ikinciyeni.com ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve İkinciyeni.com’un izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Aksi halde Üye ikinciyeni.com’un uğradığı zararlardan sorumludur. Ayrıca ikinciyeni.com, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. ikinciyeni.com, Üye’ye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca ikinciyeni.com bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/ kurumlarla paylaşabilir. İşbu gizlilik hükmü sözleşme süresi sona erdikten sonra da 5 yıl süreyle geçerlidir.

 

15. TEBLİGAT

Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, Açık Artırma veya Hemen-Al işleminin sonuçlarının, onayın, üyeliğin/Açık Artırmanın iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-mail adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e- mail ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin ikinciyeni.com tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından İkinciyeni.com sorumlu değildir. Üye’nin İkinciyeni.com ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.

 

16. YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

16.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

16.2. Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, ikinciyeni.com’un her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 

17. MUHTELİF

17.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

17.2. ikinciyeni.com’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

17.3. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı ikinciyeni.com’dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını, ikinciyeni.com’u her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı ikinciyeni.com’a karşı doğmuş ve/ veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.4. Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

17.5. Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde ikinciyeni.com’un yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.